Brandal - konferansen 25.-26. oktober  2012

1_logo_ism.jpg

 25.10.2012
Brandal - konferansen 25. - 26. oktober 2012 - Ei Sunnmørsk idékonferanse for selfangstnæringa.

 

Dei store bestandane av sel er ein lite utnytta resurs, av kvota på 25 000 vaksne dyr, blei det berre fanga 4 prosent av kvota i år.

Brandal-konferansen vil først og fremst sette fokus på potensialet for innovativ nytenking innanfor fangst, produktutvikling og vidareforedling basert på sel som råstoff. Samstundes er auken av sel-bestanden ein trussel for andre næringar som fiskeri og oppdrett. Konferansen vil difor sjå på både moglegheiter og utfordringar som er knytt til ein berekraftig og internasjonal forvaltning av sel-bestandane.

Ishavsskutene har vore ein viktig del av den maritime klyngja på Sunnmøre, der det var utrusta opptil 50 skuter som alle var heimehøyrande i vår region. Mottaksanlegg på land har vi hatt i alle år, og framleis har vi anlegg for skinn og oljeproduksjon. Brandal-konferansen vil difor ta sikte på og synleggjere potensialet for at ei berekraftig skattlegging av dei store bestandane av Grønlandssel igjen kan verte ein liten del av denne klyngja.

Konferansen vert arrangert etter initiativ frå Ishavsmuseet Aarvak, formidling og dokumentasjonssenteret i Brandal, og Polargodt AS i Tjørvåg. Ishavsmuseet på Brandal omfattar blant anna landets største opplevingssenter for selfangst. Foreininga Ishavsmuseets Venner har over 600 medlemmar med unik interesse og kompetanse for selfangstnæringa. Polargodt AS har drive med produktutvikling og produksjon av sel-produkt sidan 1998. Dei er mest kjent for merkevara Polarolje, og har også fleire andre produkt innanfor kosttilskot for menneske og dyr.

invitasjon_til_idekonferanse_for_selfangstn_r.pdf
Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010